CDIC2020 งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “Savvy of New Normal in Cybersecurity and Privacy Risk” เมื่อภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็น “New Normal” เป็นเรื่องปกติ ที่จะต้องเกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ที่องค์กรและทุกคนต้อง ทำความเข้าใจและพร้อมรับมือ เพื่อป้องกัน ลดผลกระทบทั้งจากอธิปไตยทางไซเบอร์และอธิปไตยของข้อมูล (Cybersecurity Sovereignty & Data Sovereignty) การจัดการความเสี่ยงในการใช้ผู้ให้บริการภายนอก (Supply Chain Risk Management) การใช้งานระบบคลาวด์ การใช้ระบบในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและข้อมูลขององค์กร (Security orchestration automation and response)

รวมทั้งผลบังคับใช้ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งผลให้องค์กรต้องมีแนวทางปฏิบัติในการออกแบบกระบวนการและดำเนินการมาตรการเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องตามข้อกำหนด (Compliance by Design & Digital Technology Enablers) ผู้ร่วมงานสัมมนาจะพบคำตอบได้ในงาน CDIC 2020 จากการบรรยายองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอมิติใหม่ Cybersecurity Expo ... และ ห้ามพลาด Signature ไฮไลท์ของงาน CDIC 2020 Live Show ...สาธิตสด ประเด็นภัยคุกคามใหม่ รู้ก่อน...ปลอดภัย

CDIC 2001 - 2019 by the numbers

11,200
ATTENDEES

510
SESSIONS

554
SPEAKERS

34
KEYNOTES

595
EXHIBITORS

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารระดับสูง (CEO, CTO, CFO, COO)
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)
 • ผู้บริหารระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง (CSO, CISO)
 • ผู้บริหารหรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (IT Management)
 • ผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator)
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
 • ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
 • บุคลากรในสายกฎหมาย (Law Enforcement)
 • บุคลากรในสายนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Cyber Cop/ Computer Forensic Investigator)
 • บุคลากรทางด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner)
 • ประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ (IT Smart Users)

วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

สัมมนา 2 วัน – การบรรยายและสาธิต (Conference 2 Days)

 • วันที่สัมมนา: วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00-17:30 น.
 • สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

ภาคปฎิบัติ – การสาธิตพร้อมฝึกปฏิบัติ

 • วันที่ปฏิบัติ: รายละเอียดตามใบลงทะเบียน เวลา 9:00-16:00 น.
 • สถานที่: บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด หรือโรงแรมระดับ 4 ดาวในกรุงเทพฯ

วีดีโอสัมภาษณ์
วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC2019

Co-Host

logo

Royal Crown Sponsors

logo

Diamond Sponsors

logo

Titanium Sponsors

logo

Palladium Sponsors

logo

Platinum Sponsors

logo

Gold Sponsors

logo

Silver Sponsors

logo