Loading...
EN TH

รูปภาพจากงาน CDIC Conference ครั้งที่ผ่านมา

โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 22
The 22st Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2023)

Powering Techno-Drive in Digi-Hype Behaviour towards Digital Trust

วันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2566, ห้องแกรนด์ฮอล ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

CDIC 2023 งานสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ปีนี้จัดเต็มรูปแบบ On-ground Conference ภายใต้แนวคิด “Powering Techno-Drive in Digi-Hype Behaviour towards Digital Trust” เมื่อถึงยุคที่ People-Process-Technology มาบรรจบรวมกันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยการยกระดับทุก ๆ ด้าน ทั้งยุทธศาสตร์และภาคปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแพล็ตฟอร์มมาเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลและเรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานในยุคของการใช้บังคับกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับการเสริมสร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูล สอดคล้องกับแนวทางที่ต้องมองสู่อนาคตของยุคดิจิทัลในเชิงรุก Digital Trust, Proactive Digital Experience Transformation and Digital Business Transformation, The Next of Transformational Trends and Value in IoT & IoB, The Future of Digital Security, Cybersecurity Transformation, Cyber Immunity System, New Perspectives of RegTech ฯลฯ ในยุคที่ต้องรู้ทันอาชญากรไซเบอร์ซึ่งมีความรู้ที่ล้ำหน้าอยู่เสมอ ท่านจะพบกับคำตอบเหล่านี้ได้ในงาน CDIC 2023

Main Conference Grand Hall 201-202

Exhibition

Guest Speakers

คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง
คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์

พลอากาศตรี อมร ชมเชย
พลอากาศตรี อมร ชมเชย

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

อ.ปริญญา หอมเอนก
อ.ปริญญา หอมเอนก

CISSP, CSSLP, SSCP, CFE, CBCI, CASP, ITIL V3 Expert, ISMS Lead Auditor
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์

ผู้จัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน
ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน

ประธานคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน
พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน

รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data, Cloud Technology, AI, Digital Transformation, Cybersecurity

คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์
คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล
คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ดร.ณรงค์ศักดิ์ สุขมา
ดร.ณรงค์ศักดิ์ สุขมา

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CISO)
กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

คุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ
คุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

Mr.Sam Goh
Mr.Sam Goh

Chief Information Security Officer
DataX

Mr.Freddy Tan
Mr.Freddy Tan

MSc, CISSP, FAiSP, AVIP, FSCS
Managing Director,
EPIC Cybersecurity Co-opted Committee Member, Association of Information Security Professionals (AISP)

Mr.Arthur Keleti
Mr.Arthur Keleti

Cyber-Secret Futurist, Founder of ITBN,
Book Author, Cybersecurity and AI Strategist

Mr.Dan Houser
Mr.Dan Houser

CISSP-ISSAP, ISSMP, CCSP, CSSLP
Security & Identity Strategist for Avanade's Advisory Services | Board of Directors, (ISC)2 Foundation

ดร.อธิป อัศวานันท์
ดร.อธิป อัศวานันท์

ผู้อำนวยการ
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา
คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

คุณจุลลดา มีจุล
คุณจุลลดา มีจุล

ผู้อำนวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

คุณศินีนาถ ศิลา
คุณศินีนาถ ศิลา

รองผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม
ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณเอกกร รัตนเอกกวิน
คุณเอกกร รัตนเอกกวิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณนภัทร อรุณธนา
คุณนภัทร อรุณธนา

CEO
Cybertron Co., Ltd.

อ.ปรเมศร์ เพียรสกุล
อ.ปรเมศร์ เพียรสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด

Dr.Kawin Boonyapredee
Dr.Kawin Boonyapredee

CISSP, CRISC, GPEN, CEH, CCSK, CCNP, CCDP, CCSA, MCSE
Co-Founder and Advisory Board,
Singaporean CIO Network (SCION)
Cyber Risk Subcommittee,
Singapore FinTech Association (SFA)

Mr.Zoltan Matanyi
Mr.Zoltan Matanyi

IT Strategist, CIO at AsiaHabit Digital Co., Ltd.
Brainforce International (Thailand) Co., Ltd.

อ.อนันต์ โซนี่
อ.อนันต์ โซนี่

QSA, CISSP, CISA
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษา
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

อ.สันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์
อ.สันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์

CISSP, CISA, PCI-QSA, GXPN, GWAPT, OSCP, SPSE, CCSK
Founder and CEO
Cynius Cybertech and Consulting

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
อ.วัชรพล วงศ์อภัย

CISSP, SANS, GCIH, GCFA, SSCP, CEHv8, ECSA, Pentest+, Security+, MCT
Founder and CEO
SOSECURE Co., Ltd.

อ.พงศกร เอกวิจิตรกุล
อ.พงศกร เอกวิจิตรกุล

Lead Cyber Security Consultant
SOSECURE Co., Ltd.

คุณธนากร บุญเต็ม
คุณธนากร บุญเต็ม

CEH, CC, eWPT, eCPPTv2
Consultant
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณสหพล กาญจโนทัย
คุณสหพล กาญจโนทัย

CEH
Associate Consultant
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

Sponsors: Speakers

คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์
คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์

GDPR-CEPAS, FIP, CIPM, CIPP/E, CISSP, CSSLP, CISA, CISM, SSCP, CDPSE, CEH, ECSA, ISO27001, MIT, Harvard certificate
ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

ดร.ธัชพล โปษยานนท์
ดร.ธัชพล โปษยานนท์

ผู้อำนวยการ
บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน

คุณจักรพันธ์ ตุลยสิทธิ์เสรี
คุณจักรพันธ์ ตุลยสิทธิ์เสรี

Regional Sales Engineer
CrowdStrike

คุณอัมรินทร์ เงากระจ่าง
คุณอัมรินทร์ เงากระจ่าง

Cybersecurity Sales Specialist
VMware Carbon Black

คุณณัฐพล เทพเฉลิม
คุณณัฐพล เทพเฉลิม

Country Manager (Thailand)
Imperva

คุณพีรพัฒน์ ปั้นปรีชา
คุณพีรพัฒน์ ปั้นปรีชา

Thailand Country Lead Principal Solution Architect
Elastic

คุณเสฎฐวุฒิ เหล่าอาภรณ์กุล
คุณเสฎฐวุฒิ เหล่าอาภรณ์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
วาโรนิส

Mr.Han Yang Lau
Mr.Han Yang Lau

Manager, Solutions Architects APAC
SecurityScorecard

Mr.Don Lim
Mr.Don Lim

Director
Bounga Informatics Pte Ltd

คุณณัฐพงษ์ ลิ้มแดงสกุล
คุณณัฐพงษ์ ลิ้มแดงสกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
บริษัท ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์ อินเวสทิเกชั่น จำกัด

คุณสาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล
คุณสาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล

Technical Director
Nextwave (Thailand) Co., Ltd.

Mr.Michal Dominik
Mr.Michal Dominik

Managing Director
Bitdefender Indochina

คุณวันพิชิต ชินตระกูลชัย
คุณวันพิชิต ชินตระกูลชัย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณพงษ์ศักดิ์ ทองประหยัด
คุณพงษ์ศักดิ์ ทองประหยัด

วิศวกรระบบ | ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
บริษัท เวสท์คอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณนพ ภูมิไธสง
คุณนพ ภูมิไธสง

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มายาเซเว่น จำกัด

คุณธรรศ แสงสมเรือง
คุณธรรศ แสงสมเรือง

นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
บริษัท มายาเซเว่น จำกัด

ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ
ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ

Senior Manager Systems Engineering
Fortinet

คุณณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์
คุณณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์

Senior Solution Achitecture : SEA
Infoblox

Registration

Agenda Board

Lunch : International Buffet

Lucky Draw : Apple Watch, AirPods, iPad, iPhone 15

Before CDIC 2023 : Press Conference and Seminar


CDIC2023 Sponsors

ผู้สนับสนุนปี 2023

วีดีโอสัมภาษณ์ วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC

CDIC2022 สัมภาษณ์ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์


CDIC2022 สัมภาษณ์ พลอากาศตรี อมร ชมเชย


CDIC2022 Interview Mr. Satoshi DEGUCHI


CDIC2022 สัมภาษณ์อ.ปริญญา หอมเอนก


CDIC2022 สัมภาษณ์คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ (Huawei Technologies Co., Ltd.)


CDIC2022 สัมภาษณ์คุณจักรพันธ์ ตุลยสิทธิ์เสรี (Crowdstrike)


CDIC2022 สัมภาษณ์ คุณอลงกฏ วงษ์แหยม (Forcepoint Thailand)


CDIC2022 สัมภาษณ์ ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ (Fortinet)