Loading...
GRAND HALL, Bangkok International Trade & Exhibition Centre
9 - 10 November 2022

CDIC2022 CyberSecurity Workshops

ภาคปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

Digital Management Workshops

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้บริหาร, ผู้อำนวยการ, และผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

MW-01 1 Day

Thailand Digital Laws and Secondary Laws Status Update: Cybersecurity Act (CSA) and Personal Data Protection Act (PDPA) in Implementation
หลักสูตรสถานะและแนวทางดำเนินการชุดกฎหมายดิจิทัล กฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 • ภาพรวมชุดกฎหมายดิจิทัล (Overview of Thailand Digital Laws)
 • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กฎหมายลำดับรอง และแนวทางดำเนินการ (Cybersecurity Act: CSA)
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายลำดับรอง และแนวทางดำเนินการ (Personal Data Protection Act: PDPA)
 • มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมาย
MW-02 1 Day

Cybersecurity Code of Practice for CII Implementation
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : การจัดทำและดำเนินการประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมาย


 • ภาพรวมข้อกฎหมายสำหรับประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายลำดับรอง
 • ภาพรวมแนวทางดำเนินการสำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII)
 • การจัดทำแผนการตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแนวทางดำเนินการ
 • การจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแนวทางดำเนินการ
 • การจัดทำแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และแนวทางดำเนินการ
MW-03 1 Day

Cybersecurity Assessment and Audit for CII Implementation
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : การตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์


 • ภาพรวมข้อกฎหมายและแนวทางดำเนินการสำหรับแผนการตรวจสอบ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • การจัดทำกระบวนการและแผนการตรวจสอบ
 • การกำหนดขอบเขต บริการที่สำคัญ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการตรวจสอบ
 • การดำเนินงานตรวจสอบ และตัวอย่างหัวข้อการตรวจสอบ
 • การรายงานผลการตรวจสอบ
MW-04 1 Day

Cybersecurity Risk Assessment for CII Implementation
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


 • ภาพรวมข้อกฎหมายและแนวทางดำเนินการสำหรับการประเมิน ความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • การจัดทำกระบวนการประเมินความเสี่ยง ขอบเขต เกณฑ์ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
 • การระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินผลความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยง และตัวอย่างแบบประเมินความเสี่ยง
 • การจัดการความเสี่ยง
 • การรายงานความเสี่ยง
MW-05 1 Day

Cybersecurity Incident Response Plan for CII Implementation
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์


 • ภาพรวมข้อกฎหมายและแนวทางดำเนินการสำหรับแผนการรับมือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • การกำหนดโครงสร้าง บทบาทและความรับผิดชอบ และการจัดสร้างทีม
 • การจัดทำกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ เกณฑ์ การเรียกใช้งาน กระบวนการกู้คืน
 • ตัวอย่างแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • การดำเนินแผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • การสื่อสาร และการรายงานเหตุการณ์
MW-06 2 Days

Cybersecurity Framework for CII Implementation
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : การจัดทำและดำเนินการกรอบมาตรฐานด้าน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามกฎหมาย


 • ภาพรวมข้อกฎหมายและแนวทางดำเนินการสำหรับกรอบมาตรฐาน ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • การจำแนกลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามกฎหมาย
 • มาตรฐานและแนวปฏิบัติอ้างอิงสำหรับจัดทำกรอบมาตรฐานด้านการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NIST Cybersecurity Framework)
 • การระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Identify)
 • มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Protect)
 • มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Detect)
 • มาตรการเผชิญเหตุเมื่อมีการตรวจพบภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Respond)
 • มาตรการรักษาและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Recover)
 • การสื่อสาร และการรายงานตามกฎหมาย
MW-07 1 Day

Cybersecurity Control Baselines for CII Implementation
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : แนวปฏิบัติพื้นฐานด้านมาตรการจัดการ ภัยคุกคามทางไซเบอร์


 • ภาพรวมข้อกฎหมายและแนวทางดำเนินการสำหรับแนวปฏิบัติพื้นฐาน ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์ และปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน ภัยคุกคามทางไซเบอร์แต่ละระดับ
 • ขั้นตอนการดำเนินมาตรการเพื่อจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • การดำเนินมาตรการเพื่อเตรียมการและป้องกันการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • การดำเนินมาตรการในการตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • การดำเนินมาตรการเพื่อระงับภัยคุกคามทางไซเบอร์และการฟื้นฟูระบบงาน ที่ได้รับผลกระทบ
 • การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายหลังการแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • การแจ้งและรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์
MW-08 1 Day

Cybersecurity Policies and Documented Procedures for CII Implementation
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : การจัดทำและนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์และเอกสารแนวปฏิบัติ


 • ภาพรวมข้อกฎหมายและแนวทางดำเนินการสำหรับการจัดทำนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • ความสัมพันธ์ของนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และนโยบายอื่น
 • หัวข้อนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์
 • การสื่อสาร ประกาศใช้ และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
MW-09 1 Day

Cyber Resilience Assessment Framework (CRAF) and Control Maturity
หลักสูตรแนวทางดำเนินการสำหรับกรอบประเมินความพร้อมด้านการรับมือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์และมาตรการควบคุมที่พึงมี


 • ภาพรวมข้อกำหนดและแนวทางดำเนินการสำหรับกรอบประเมิน ความพร้อมด้านไซเบอร์ (CRAF)
 • การประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment)
 • การประเมินระดับการควบคุม (Control Maturity)
 • แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์และมาตรการควบคุม ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่พึงมี
 • แนวทางการปรับปรุงและดำเนินมาตรการควบคุม ด้านการกำกับดูแล การระบุความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง การตรวจจับและเฝ้าระวัง การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกู้คืนระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยง จากผู้ให้บริการภายนอก
 • การทบทวนความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience Review: CRR)
MW-10 1 Day

PDPA Secondary Laws in Implementation for SME and DP Controllers
หลักสูตรแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายลำดับรองสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประกอบการ


 • ภาพรวมข้อกฎหมายสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายลำดับรอง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การดำเนินการเกี่ยวกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • การดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 • การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำและมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • การดำเนินการเกี่ยวกับบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
MW-11 1 Day

Data Mapping and Records of Processing Activities (RoPA) in Implementation
หลักสูตรแนวทางดำเนินการสำหรับการจัดทำรายการข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


 • ภาพรวมข้อกฎหมายสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายลำดับรอง
 • การจัดทำบันทึกรายการข้อมูลส่วนบุคคลและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง (Data Inventory and Process Mapping)
 • หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล (RoPA)
 • การจัดทำและเก็บรักษาบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล (RoPA)
 • การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการตรวจสอบ
MW-12 1 Day

Data Protection Policies and Documented Procedures
หลักสูตรแนวทางดำเนินการสำหรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารแนวปฏิบัติ


 • ภาพรวมข้อกำหนดและแนวทางดำเนินการสำหรับการจัดทำนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ความสัมพันธ์ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็น ส่วนตัว นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและนโยบายอื่น
 • หัวข้อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
 • การสื่อสาร การแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการด้านการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล
 • การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
MW-13 1 Day

Data Protection Impact Assessment and Risk Assessment (DPIA-RA)
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : การประเมินผลกระทบและการประเมิน ความเสี่ยงสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล


 • ภาพรวมข้อกำหนดและแนวทางดำเนินการสำหรับการประเมินผลกระทบ (DPIA) และการประเมินความเสี่ยง (RA)
 • การกำหนดกระบวนการ ขอบเขต เกณฑ์ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประเมินผลกระทบและประเมินความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินผลความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยงและกรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบ ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การพิจารณามาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
MW-14 1 Day

Data Security Controls for PDPA Compliance
หลักสูตรแนวทางดำเนินการ : มาตรฐานขั้นต่ำและมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล


 • ภาพรวมข้อกำหนดและแนวทางดำเนินการสำหรับมาตรฐานขั้นต่ำและ มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ประเภทมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ทรัพย์สินสารสนเทศที่สำคัญ และระดับความเสี่ยง
 • ประเภทและแนวทางมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การระบุความเสี่ยงที่สำคัญ การป้องกันความเสี่ยง การตรวจสอบและเฝ้าระวัง การเผชิญเหตุ การรักษาและฟื้นฟู
 • มาตรฐานขั้นต่ำและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • มาตรการด้านการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการ การเข้าถึงของผู้ใช้งาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง
 • การสร้างเสริมความตระหนักรู้ด้านความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Privacy and Security Awareness)
 • มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
MW-15 1 Day

Integrated Security Controls in Implementation for Cybersecurity and Data Protection
หลักสูตรความเชื่อมโยงและบูรณาการมาตรการควบคุมพื้นฐานด้าน ความมั่นคงปลอดภัย สำหรับมาตรฐานขั้นต่ำในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 • ภาพรวมข้อกำหนดสำหรับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดคล้องตามกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Act: CSA)
 • ภาพรวมข้อกำหนดสำหรับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคล สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)
 • ความเชื่อมโยงและบูรณาการมาตรการควบคุมด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Controls) สำหรับดำเนินการ ตามกฎหมาย CSA & PDPA
 • แนวทางดำเนินการมาตรการควบคุมพื้นฐาน มาตรฐานขั้นต่ำด้านความมั่นคง ปลอดภัย สำหรับดำเนินการตามกฎหมาย CSA & PDPA
 • ความแตกต่างและสิ่งที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม สำหรับดำเนินการ ตามกฎหมาย CSA & PDPA
 • มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
MW-16 1 Day

ISO/IEC 27701 (PIMS) with Specific Guidance and Controls in Implementation for Data Security & Data Privacy
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ มาตรฐาน ISO/IEC 27701 สำหรับดำเนินการ ระบบบริหารจัดการ แนวปฏิบัติเฉพาะด้าน และมาตรการควบคุมในการ จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยและด้านข้อมูลส่วนบุคคล


 • ภาพรวมข้อกำหนด มาตรฐาน ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management - Requirements and Guidelines)
 • ความเชื่อมโยงกับมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (ISO/IEC 27001 Information Security Management Systems: ISMS)
 • ความเชื่อมโยงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)
 • หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเฉพาะด้านและมาตรการควบคุมด้าน ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเฉพาะด้านและมาตรการควบคุมสำหรับ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 • การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเฉพาะด้านและมาตรการควบคุมสำหรับ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
MW-17 1 Day

Preparing for New Version of ISO/IEC 27001 (ISMS, Third Edition, 2022) in Certification Transition
หลักสูตรการเตรียมพร้อมดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ ของมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ


 • ภาพรวมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems: ISMS) and ISMS Series
 • ภาพรวมความแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่นเดิมและเวอร์ชั่นใหม่ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (ISMS)
 • ภาพรวมข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 (ISMS, Third Edition, 2022)
 • สิ่งที่ต้องดำเนินการและเตรียมพร้อมดำเนินการกระบวนการหลักของ ระบบบริหารจัดการตามข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่
 • สิ่งที่ต้องดำเนินการและทบทวนปรับปรุงมาตรการควบคุมด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามข้อกำหนดเวอร์ชั่นใหม่ และความสัมพันธ์กับมาตรฐาน ISO/IEC 27002:2022 (Information Security Controls, Third Edition)
 • แนวทางการยื่นตรวจรับรององค์กรตามเวอร์ชั่นใหม่ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 (ISMS, Third Edition, 2022)
MW-18 1 Day

Understanding the Updated New Version of ISO/IEC 27002 (Information Security Controls, Third Edition, 2022) in Transition
หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นใหม่ของมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศที่องค์กรต้องรู้


 • ภาพรวมความสัมพันธ์ของ ISO/IEC 27002 (Information Security Controls, Third Edition) กับ ISO/IEC 27001 (ISMS)
 • ความแตกต่างของรายการมาตรการควบคุมด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ระหว่างเวอร์ชั่นเดิมและเวอร์ชั่นใหม่ของ ISO/IEC 27002
 • โครงสร้างใหม่ องค์ประกอบ และรูปแบบของมาตรการควบคุม ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • มาตรการควบคุมรายการใหม่ (New Controls)
 • มาตรการควบคุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเวอร์ชั่นใหม่ ที่ใช้อ้างอิง สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
MW-19 1 Day

Implementing the New Version of ISO/IEC 27005 (Guidance on Managing Information Security Risks, Fourth Edition, 2022) in Transition
หลักสูตรแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ตามมาตรฐานเวอร์ชั่นใหม่


 • ภาพรวมความสัมพันธ์ของ ISO/IEC 27005 (Information Security Risk, Fourth Edition) กับ ISO/IEC 27001 (ISMS)
 • ความแตกต่างของข้อกำหนดเวอร์ชั่นเดิมและเวอร์ชั่นใหม่ของมาตรฐาน ISO/IEC 27005:2022 (Fourth Edition)
 • ภาพรวมวงจรและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และองค์ประกอบ ตามมาตรฐานเวอร์ชั่นใหม่
 • แนวทางการจัดทำกระบวนการและดำเนินการประเมินความเสี่ยง ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • แนวทางการจัดทำกระบวนการและดำเนินการจัดการความเสี่ยง ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
MW-20 2 Days

Applying Data Governance Framework in Implementation for Data Management and Data Protection
หลักสูตรการประยุกต์ใช้กรอบการกำกับดูแลข้อมูล สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 • ภาพรวมความสัมพันธ์ Data Governance, Data Management, Data Protection & Privacy Information, PDPA
 • หลักการพื้นฐานและแนวคิดด้านการกำกับดูแลข้อมูล ด้านการบริหาร จัดการข้อมูล ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรอบการกำกับดูแลข้อมูลระดับสากล (International Data Governance Framework)
 • กรอบการกำกับดูแลข้อมูลของประเทศไทย (Thailand Data Governance Framework)
 • การนิยามข้อมูล
 • การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบ สำหรับการกำกับดูแลและบริหาร จัดการข้อมูล
 • องค์ความรู้ในการบริหารจัดการข้อมูล ตามแนวคิด DAMA DMBOK2
 • แนวทางการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูล
  • Data Architecture
  • Data Modeling and Design
  • Data Storage and Operations
  • Data Security
  • Data Integration and Interoperability
  • Metadata
  • Documents and Content Management
  • Reference and Master Data
  • Data Quality
  • Data Warehousing and Business Intelligence
MW-21 1 Day

Applying COBIT 2019 Framework in Implementation for the Governance and Management of Enterprise IT / Digital Technology
หลักสูตรการประยุกต์ใช้กรอบปฏิบัติ COBIT 2019 สำหรับดำเนินการ กำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล


 • ภาพรวมกรอบ COBIT 2019 สำหรับการกำกับดูแลและบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีดิจิทัล
 • ข้อกำหนดและแนวทางการจัดทำกระบวนการกำกับดูแลและบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ/การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
 • สาระสำคัญ COBIT 2019 Framework, Governance and Management Objectives สำหรับการจัดทำกระบวนการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
 • การจัดทำกระบวนการกำกับดูแลฯตามแนวปฏิบัติ EDM01 to EDM05 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามกรอบ COBIT 2019
  • EDM01 Ensured Governance Framework Setting and Maintenance
  • EDM02 Ensured Benefits Delivery
  • EDM03 Ensured Risk Optimization
  • EDM04 Ensured Resource Optimization
  • EDM05 Ensured Stakeholder Engagement
  • Other related COBIT 2019 Framework, Governance and Management Objectives
 • การกำหนดตัววัดผลลัพธ์ของกระบวนการ การประเมินกระบวนการ และแนวทางการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล
 • มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
MW-22 1 Day

Enabling IT Governance in Implementation with ISO/IEC 38500 and COBIT 2019
หลักสูตรการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 38500 และ COBIT 2019


 • แนวคิด มาตรฐาน กรอบการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/การกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Governance / Digital Governance)
 • ภาพรวมมาตรฐาน ISO/IEC 38500 (IT Governance) และสาระสำคัญ สำหรับการจัดทำและดำเนินการกำกับดูแลฯ
 • ภาพรวมกรอบการดำเนินงาน COBIT 2019 Framework, Governance and Management Objectives และสาระสำคัญสำหรับการจัดทำและ ดำเนินการกำกับดูแลฯ
 • การกำหนดตัววัดผลลัพธ์ การประเมิน และแนวทางการปรับปรุง ด้านการกำกับดูแลฯ
 • มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
MW-23 2 Days

IT General Controls Audit
การตรวจสอบเรื่องการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


 • หลักการและเหตุผล
 • ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ ITGC
 • แนวทางการตรวจสอบ ITGC
  • นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (IT Security Policy)
  • โครงสร้างองค์กรและตำแหน่งงานของฝ่าย IT (IT Organization)
  • การพัฒนา จัดหาและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (IT Change Management)
  • การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ และมาตรการควบคุมสภาพแวดล้อม (Physical Access and Environmental Controls)
  • การควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูล (Logical Access Controls)
  • การสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูล การจัดลำดับงานและการจัดการกับปัญหา (IT Operation Controls)
 • Workshop (Case Study)
MW-24 1 Day

IoT Security for Management
หลักสูตรความปลอดภัยของระบบ IoT สำหรับผู้บริหาร


 • เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของระบบ Internet of Things
 • การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things ในแอปพลิเคชันต่างๆ
 • ความแตกต่างระหว่างการใช้งาน IoT Platform และ IoT Server
 • รู้จัก IoT Platform ในประเทศไทย และต่างประเทศ
 • ความสำคัญของข้อมูลบนระบบ Internet of Things
 • ความปลอดภัยในส่วนต่างๆของระบบ Internet of Things
 • การป้องกันความปลอดภัยในส่วนต่างๆของระบบ Internet of Things
MW-25 1 Day

Introduction to ITIL 4
หลักสูตรเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ ITIL 4


 • Key Concepts of Service Management
 • Key Concepts of ITIL
 • The Guiding Principles of ITIL 4
 • Service Value System
 • The four Dimensions of Service Management
 • ITIL Practices
 • How ITIL Practices Described in ITIL 4 will Naintain the Value and Importance Provided by the Current ITIL Processes from Demand to Value.
 • Highlight the Important Practices
 • General Management Practices
 • Service Management Practices
 • Technical Management Practices
MW-26 1 Day

Introduction to Project Management (PMP)
หลักสูตรเรียนรู้และทำความเข้าใจกับ ITIL 4


 • Overview Project Management
 • Project Initiating
 • Project Planning
 • Project Planning
 • Project Executing and Controlling
 • Project Closing

IT Professional & Technical Workshops

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้สนใจด้านเทคนิคขั้นสูง

TW-01 1 Day

Cloud Security
หลักสูตรอบรมการใช้งาน Cloud อย่างไรให้ปลอดภัย


 • Cloud Security Principles
 • Cloud Security Architecture
 • SABSA Conceptual Analysis
 • SABSA Design
 • Infrastructure-Level Cloud Security
 • Application-Level Cloud Security
 • Data-level Cloud Security
 • Security as a Services (SECaaS)
TW-02 3 Days

AWS Security
หลักสูตรอบรมการใช้งาน AWS อย่างปลอดภัย


 • Cloud Security Principles
 • Shared Responsibility Model
 • AWS Well Architecture Framework
 • AWS Security Best Practices
 • Securing Network on AWS
 • Site-to-Site VPN
 • Maintaining EC2 Instance with AWS Inspector
 • Securing Application on AWS
 • Securing Data on AWS
 • Security Audit with AWS Config and Trust Advisor
 • Cloud Infrastructure Analysis with Scout Suite
 • Continuous Compliance with Chef Inspec
 • Security Monitoring with CloudWatch
TW-03 3 Days

Azure Security
หลักสูตรอบรมการใช้งาน Azure อย่างปลอดภัย


 • Cloud Security Principles
 • Shared Responsibility Model
 • Secure Access with Azure AD
 • Securing Network on Azure
 • Securing Application on Azure
 • Secure DevOps Kit for Azure
 • Protecting Secrets with Azure Key Vault
 • Configuring Encryption on Azure
 • Data Security Policies
 • Cloud Infrastructure Analysis with Scout Suite
 • Continuous Compliance with Chef Inspec
 • Security Monitoring with Application Insights and Azure Monitor
TW-04 3 Days

All-In-One Cybersecurity
หลักสูตรครบเครื่องเรื่อง Cybersecurity ทั้งการโจมตีและการป้องกัน ทางไซเบอร์ที่นำไปปรับใช้ได้จริง


 • Overview Cybersecurity Framework
 • Understanding Cyber Attack
 • Risk Management
 • Data Protection and Privacy
 • Infrastructure Security
 • Cloud Security
 • Application Security
 • Mobile Application Security
 • Incident Response and Handling
TW-05 2 Days

Cyber Attack Incident Responder for Technical
หลักสูตรการเป็นหน่วยกู้ภัยทางไซเบอร์ภายในองค์กร


 • Introduction of Cybersecurity Framework and Cyber Resilience
 • Introduction of Incident Management
 • Incident Handling Methodology
 • Incident Response Preparation
 • Incident Threats and Categories
 • Workshop: Know your Enemy
 • Workshop Incident Handling
 • Incident Handling Tools
 • Incident Handling Case Study by Category
TW-06 3 Days

Cybersecurity Threat Hunting
หลักสูตรการตรวจจับภัยคุกคามเชิงรุกและระบบอัจฉริยะด้วย Threat Intelligence


 • Overview Threat Hunting
 • Threat Hunting Methodology
 • Threat Exchange Source
 • Threat Exchange Protocols
 • MISP (Malware Information Sharing Platform) Implementation
 • OSINT Tools
  • Search Engine (Google Hacking)
  • Search Engine (Shodan)
  • Darkweb Search Engine
 • Host-Based Threat Hunting
 • How to Apply IOC for Host-Based Scanning
 • SCAP Protocol and Automate Vulnerability Detection
 • Network-Based IOC (Indicator of Compromise)
 • Microsoft Windows Event Log Analysis
 • Network-Based Threat Hunting
 • Malicious Code Activity
 • Log Analysis (Splunk & Sysmon)
 • Malware Analysis Techniques
TW-07 3 Days

Cybersecurity Threat Detection and Analysis
หลักสูตรการตรวจจับภัยและวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์


 • Cybersecurity Threat and Attack Techniques
 • Overview SOC (Security Operation Center)
  • What is SOC?
  • Type of SOC
  • SOC Service Catalog
  • SOC Roles and Responsibility
  • SOC Architecture
 • Incident Management Process
 • Security Analyst Skills and Certification
 • Intrusion Analysis Techniques
  • Log Analysis Concept
  • Basic Splunk Indexes
  • Basic Splunk Search and Query
  • Workshop: Log Analysis to Cyber Security Threats by Incident Category
  • Network Traffic Analysis Tools
  • Analyze and Drilldown Threats
 • Use Case Development
TW-08 3 Days

Active Directory Attacks
หลักสูตรการโจมตี Active Directory และแนวทางการป้องกัน


 • Extensive AD Enumeration
 • Active Directory Trust Mapping and Abuse
 • Privilege Escalation (User Hunting, Delegation Issues and More)
 • Kerberos Attacks and Defense (Golden, Silver Ticket, Kerberoast and More)
 • Abusing Cross Forest Trust (Lateral Movement Across Forest, PrivEsc and More)
 • Attacking Azure Integration and Components
 • Abusing SQL Server Trust in AD (Command Execution, Trust Abuse, Lateral Movement)
 • Credentials Replay Attacks (Over-PTH, Token Replay etc.)
 • Persistence (WMI, GPO, ACLs and More)
 • Defenses (JEA, PAW, LAPS, Deception, App Whitelisting, Advanced Threat Analytics etc.)
 • Bypassing Defenses
TW-09 3 Days

Adaptive Network-based Infrastructure Attacking
หลักสูตรเทคนิคและการทดสอบเจาะระบบเครือข่าย


 • TCP/IP Basics
 • The Art of Port Scanning
 • Brute-Forcing
 • Metasploit Basics
 • Target Enumeration
 • Network Enumeration
 • Windows Enumeration
 • Post Exploitation: Dumping Secrets
 • Hacking Third Party Applications (WordPress, Joomla, Drupal)
 • Gaining Access Through Network Exploitation
 • Escalation of Access
 • Client-Side Attack
 • Hacking Recent Unix Vulnerabilities
 • Hacking Recent Windows Vulnerabilities
 • Password Cracking
 • External Network Footprinting
 • Hacking Application Servers
 • Vulnerability Identification
 • Internal Network Attacks
 • Gaining Situational Internal Awareness
 • Impact Demonstration
 • Internal Lateral Movement
TW-10 2 Days

Web Application Penetration Testing
หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน


 • Penetration Testing Process
 • Cross Site Scripting
 • SQL Injection
 • Introduction to Web Applications OWASP
 • Broken Access Control
 • Other Attacks
 • Broken Authentication
TW-11 2 Days

Mobile Application Penetration Testing
หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบผ่านโมบายแอปพลิเคชัน


 • Introduction to Mobile Application Security
 • Android Architectures
 • Device and Data Security
 • Network Traffic
 • Reversing APKs
 • Static Application Analysis
 • Dynamic Application Analysis
 • OWASP Mobile Top 10
TW-12 2 Days

Wireless Hacking and Security Assessment
หลักสูตรการโจมตีระบบและประเมินความเสี่ยงเครือข่ายไร้สาย


 • Wireless Network and IEEE 802.11
 • Network Interaction
 • Aircrack-ng Essentials
 • Cracking WEP with Various Methods
 • Cracking WPA/WPA2
 • Optimize the Cracking Tools
 • Real World Attacking Techniques
TW-13 2 Days

Using IoT Platform and Building IoT Server to Suit the Organization
หลักสูตรการใช้งาน IoT Platform และการสร้าง IoT Server ให้เหมาะสมกับองค์กร


 • เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของระบบ Internet of Things
 • เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ End Nodes และ Connectivity
 • เรียนรู้การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
 • รู้จัก Platform IoT ในประเทศไทย และต่างประเทศ
 • แนะนำ NETPIE Platform
 • เรียนรู้การจัดการ Device และ Data Management บน NETPIE2020
 • สร้างการแจ้งเตือน Line Notification และ Dashboard บน NETPIE2020
 • เรียนรู้การจัดการข้อมูล และ Device บน NETPIE2020 ผ่าน API
 • ติดตั้งและตั้งค่า OS บน Raspberry PI (ใช้แทน Server ในการอบรม)
 • ติดตั้งและฝึกใช้งาน Node-RED เบื้องต้น (ใช้แทนอุปกรณ์ IoT ในการอบรม)
 • เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการสื่อสารแบบ MQTT
 • ติดตั้ง,ตั้งค่า และใช้งาน MQTT Server บน Server
 • เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของ Database ในระบบ IoT
 • ติดตั้งและตั้งค่า และใช้งาน Database บน Server
 • ติดตั้งและตั้งค่า Dashboard บน Server
 • สร้างแอปพลิเคชัน Dashboard สำหรับระบบ IoT
  พร้อมชุด IoT Training Kit สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน
 • Raspberry Pi 4 Ram 4GB
 • ESP32 Devkit
 • LDR Photoresistor Sensor Module
 • LED Traffic Module
 • DHT22 Humidity and Temperature Sensor Module
TW-14 2 Days

Cyber Security Forensics & Investigation
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์และการสืบสวนความปลอดภัยทางไซเบอร์


 • Event and Incident
 • Incident Handling
 • Digital Forensics
 • Integrating Digital Forensics into Cyber Incident Response
 • Case Study
 • Workshop
  • Digital Evidence Acquisition
  • Digital Evidence Analysis
TW-15 1 Day

Big Data Architecture Design
หลักสูตรออกแบบ Big Data Architecture ได้อย่างถูกหลัก


 • Introduction to Big Data Architecture
  • Definition of Big Data
  • Big Data Tasks
  • Data Lake & Data Warehouse
  • Big Data Technology Components: Ingestion, Storage, Processing and Visualization
  • Data Lakehouse
  • Key Big Data Architecture
 • Big Data Technologies: Comparison
  • Ingestion Collection Technologies
  • Storage Technologies
  • Processing/Analysis Technologies
  • Visualisation Technologies
 • Big Data on Cloud
  • Cloud Services: AWS, Google, Azure, Alibaba
  • Big Data as a Services
  • Data Lake on Cloud
  • Hybrid Cloud Approach
  • Comparison of Big Data Services on Cloud
 • Big Data Architecture Design Workshop
TW-16 2 Days

Big Data Analytics using Google BigQuery
หลักสูตรการทำ Big Data โดยใช้ Google BigQuery


 • Introduction to Google Cloud Platform and its Big Data Services
 • Google BigQuery Technology Stacks
 • Load Data into BigQuery
 • Data Analytics with BigQuery
 • Advanced Queries
 • Optimizing Performance and Cost
 • Google BigLake
 • Introduction to Machine Learning
 • Classification and Regression
 • Machine Learning with BigQuery
 • Visualization BigQuery using BI tool
TW-17 2 Days

Big Data using Amazon Web Services
หลักสูตรการทำ Big Data โดยใช้ Amazon Web Services


 • Introduction to Big Data Technology
 • Introduction to Big Data on AWS
 • Introduction to AWS S3 & Other Storages
 • Data Collection using AWS Kinesis and AWS Glue
 • Data Analytics using AWS Athena
 • Introduction to Apache Spark
 • Data Processing using Apache Spark on AWS EMR
 • Introduction to AWS Redshift
 • Data Visualization using AWS Quicksight
 • Data Security Service on AWS
TW-18 2 Days

Machine Learning using Power BI
หลักสูตรการสร้างโมเดลด้วย Machine Learning ชื่อต่อกับ Power BI


 • ภาพรวมและหลักการทำงานของ Power BI Desktep
 • การนำข้อมูลเข้าผ่าน Python Script เชื่อมต่อกับ Power BI Desktop
 • กระบวนการของ Machine Learning
 • การทำ EDA และ Plot Graph แบบต่างๆ ด้วย Python
 • การวิเคราะห์ปัจจัยและการเลือก Feature ด้วยค่า Correlation Analysis
 • การทำโมเดลเพื่อการพยากรณ์ Time Series โดยใช้ Regression อย่างง่าย, Polynomail Regression และ Multiple Regression
 • การทำโมเดลเพื่อการพยากรณ์ Decision Tree, K-NN, SVM, Neural Network, Ensemble Model Random Forest
 • การทำโมเดลแบบ Deep Learning
 • การวิเคราะห์การจัดกลุ่มของข้อมูล เช่น การจัดกลุ่มลูกค้า EDA ลักษณะของลูกค้า
 • การเชื่อมต่อผลลัพธ์เข้าไปสู่ Power BI Desktop กับ More Visual

Software Development & Programming Workshops

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมเมอร์

SW-01 3 Days

How to Secure your Container
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้กับ Container


 • Docker Security Best Practices
 • Container Infrastructure Analysis with Kube-Hunter
 • Container Infrastructure Analysis with Trivy
 • Setup Docker Private Registry
 • Resources Limiting
 • Server Hardening Automation
 • Secure Container Image with Clair
 • Vulnerability Scanning with Anchore
 • Monitoring your Container
 • Monitor Application Health
 • Securing Application in Kubernetes
 • Securing Kubernetes Cluster
SW-02 3 Days

Microservices Architecture
หลักสูตรการออกแบบระบบให้เป็น Microservices


 • Introduction to Microservices
 • Design Principles
 • Design Patterns
 • Technology for Microservices
 • Reporting Patterns
 • Distributed Transaction
 • Distributed Tracing
 • Data Consistency
 • Securing your Microservices
 • Identity Propagation
 • Service to Service Authentication
 • Logging and Monitoring
SW-03 3 Days

Secure Coding Practice and Tools
หลักสูตรเครื่องมือและข้อปฏิบัติในการเขียน code ให้มีความปลอดภัย


 • Secure Coding Principles
 • Cryptography for Developers
 • Secure Headers
 • Managing Secrets
 • Input Validation
 • Tools for Static Analysis Security Testing (SAST)
 • Tools for Dynamic Analysis Security Testing (DAST)
 • Manage Third-Party Components
SW-04 3 Days

Secure CI/CD Pipeline
หลักสูตรเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำ Continuous Delivery


 • Secure Software Development Life Cycle (SSDLC)
 • Principles of DevOps
 • Automated Security Testing with Newman
 • Continuous Integration
 • Automated Security Testing with OWASP ZAP
 • Continuous Deployment
 • Continuous Compliance with Chef Inspec
 • Modern CI/CD Pipeline
 • Managing Test Results
 • Manage Dependencies with Dependency Check
SW-05 3 Days

How to Securing Web API
หลักสูตรการสร้าง Web API อย่างไรให้ปลอดภัยจากการโจมตีในโลกไซเบอร์


 • OWASP API Top 10
 • GraphQL Security
 • gRPC Security
 • REST Security
 • Open API Specification
 • Automated API Security Testing
 • Logging and Monitoring
 • Cross-Origin Resource Sharing (CORS)
 • JWT Attack Vectors
 • Securing API with OAuth2
 • OAuth2 Security Best Practices

วีดีโอสัมภาษณ์ วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC

CDIC2020 สัมภาษณ์คุณสุวิภา วรรณสาธพ


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย


CDIC2020 สัมภาษณ์รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร


CDIC2020 สัมภาษณ์อ.ปริญญา หอมเอนก


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณภัสสร พรทิพย์ (Software Park Thailand - Booth S02)


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณสราวุธ สุดสวาท (Bangkok Systems)


CDIC2020 สัมภาษณ์ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ (Fortinet)


CDIC2020 สัมภาษณ์ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง