Conference Agenda

กำหนดการงานสัมมนา

สัมมนาวันแรก (Day One): วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (23 November 2021)

TIME
SESSION
08:00-08:15 CDIC2021 Welcome Address:
กล่าวต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนา CDIC2021
Entrusting Digital Provenance, Digital Identity and Privacy Tech
ยุคของความเชื่อมั่นบนโลกดิจิทัลกับเทคโนโลยีพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล อัตลักษณ์และความเป็นส่วนตัว

คุณสุวิภา วรรณสาธพ
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
08:15-08:30 CDIC2021 Welcome Address:
กล่าวต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนา CDIC2021
Developing Cybersecurity Capability in Thailand, Past, Present and the Future
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตร์
ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)
08:30-08:45 CDIC2021 Opening Ceremony:
กล่าวเปิดงาน CDIC2021:
Undertaking Critical Concerns on Strategies, Capabilities and Challanges towards Data Protection and Cybersecurity Threats in Digital Hype
ยุทธศาสตร์ ขีดความสามารถ และความท้าทาย กับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และด้านข้อมูลส่วนบุคคลในวิถีดิจิทัล

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
08:45-09:15 Keynote Address: :
Driving Legal Measures and Digital Technology Enablers for National Cybersecurity
การขับเคลื่อนกลไกด้านกฎหมายและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
09:15-09:45 Keynote Address:
Cybersecurity and Personal Data Protection with Executive Leadership in Thailand Capital Market
การขับเคลื่อนมาตรฐานตลาดทุนไทยภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
09:45-10:30 The Top Cybersecurity & Privacy Threats and Trends 2022
Latest Update Thailand Cybersecurity & PDPA Regulatory Compliance
Managing Cyber Risk during COVID and Post-COVID
The Edge of Enterprise Data Resiliency
Proactive Incident Response and Data Breach Coach

สรุปสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี ค.ศ. 2021
ทิศทางเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปี ค.ศ. 2022
เทคนิคการบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ๆที่ผู้บริหารควรทราบ

อ.ปริญญา หอมเอนก
CISSP, CSSLP, SSCP, CFE, CBCI, CDPSE, CASP, ITIL V3 Expert, ISMS Lead Auditor
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
10:30-11:00 Networking & Refreshment Break
11:00-11:30 Data Strategy and Data Regulation, The Cornerstones for Thailand's Digital Economy
โอกาสและทิศทางการวางกลยุทธ์และกฎระเบียบข้อมูล เพื่อสนับสนุนเสาหลักเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์
GDPR-CEPAS, CISSP, CSSLP, CISA, CISM, SSCP, CDPSE, CEH, ECSA, ISO27001, MIT, Harvard certificate
Thailand CSPO (Country Cyber Security & Privacy Officer)
Huawei Technologies Co., Ltd.
11:30-12:00 Maturing your Privacy Program with Data Discovery & Automation


คุณรพีพงศ์ ไค
Consultant
OneTrust
12:00-13:30 Lunch & Networking
Digital Management Session
Technology Management Session
13:30-14:00 Automated threat, and its impacts on digital transformation
ภัยคุกคามจากระบบอัตโนมัติ (บอท) และผลกระทบต่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

คุณวิภวัฒน์ อุปถัมภ์วิเชียร
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคประจำประเทศไทย
F5 Networks
Japan - ASEAN/Industry – Academia – Government Collaboration on Cyber Business Platform Project

Welcome Address
Mr.YOSHIKAWA Tetsushi
Deputy Director-General, National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity (NISC)
Cabinet Secretariat, Government of Japan
Mr.Seiichi ITO
Deputy Chairman of International Committee
Japan Information Technology Service Industry Association (JISA), Japan
14:00-14:45 5G Cyber Security and Global Standards
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรฐานระดับโลกเทคโนโลยี 5G

คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์
GDPR-CEPAS, CISSP, CSSLP, CISA, CISM, SSCP, CDPSE, CEH, ECSA, ISO27001, MIT, Harvard certificate
Thailand CSPO (Country Cyber Security & Privacy Officer)
Huawei Technologies Co., Ltd.
Challenges in adopting Zero Trust Security
ความสำคัญและความท้าทายในการประยุกต์ใช้ ZERO TRUST

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
14:45-15:30 The importance of Thailand's Personal Data Protection Act (PDPA) and latest update.
ความสำคัญของร่างกฏหมายลำดับรอง แผนแม่บทการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณภุชพงค์ โนดไธสง
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Undercover the Insight of Terrorists Information in Thailand using DarkTracer, Unlease the Power of DarkWeb : DarkTracer - DarkWeb Criminal Intelligence
เจาะลึกข้อมูลผู้ก่อการร้ายในประเทศไทยจากข้อมูลใน DarkWeb, รู้จัก DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence เพื่อการใช้ประโยชน์จากด้านมืดของ Dark Web


Mr. Louis Hur
CEO & Founder, NSHC Story, Singapore
CEO, DEL Inc, Singapore
15:30-16:00 Networking & Refreshment Break
16:00-16:45 Crypto, Blockchain, NFT and Digital Baht
คริปโต, บล็อกเชน, NFT และ บาทดิจิทัล

คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์
ผู้ก่อตั้ง/CEO
Thai Bitcast Co., Ltd
Future proof secrets? - Confusing Contradictions of the present and the future of Digital Privacy in the EU and around the World
อนาคตพิสูจน์ความลับ? - ความขัดแย้งที่สับสนในปัจจุบันและอนาคตของข้อมูลส่วนตัวทางดิจิทัลในสหภาพยุโรปและทั่วโลก

Mr.Arthur Keleti
cyber-secret futurist, book author,
president of the Voluntary Cyberdefence Collaboration
founder of Info-/Cybersec, Trends, Buzz & Networking (ITBN)
executive producer of Sight: Extend
16:45-17:30 Analysis of the Criteria for Maintaining Computer Traffic Data of Service Providers, and preparing the organization for the enforcement of the announcement of the Ministry of Digital Economy and Society
บทวิเคราะห์หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ และการเตรียมองค์กรให้พร้อมกับการบังคับใช้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด
Rising of Ransomware - Utilizing Zero Trust to Avoid or You will be the Victim.
เอาตัวรอดในยุคที่ Ransomware ระบาดไม่แพ้โควิด ด้วย Zero Trust

อ.สันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์
C-DPO, CISSP, CISA, PCI-QSA, HCISPP, GXPN, GWAPT, OSCP, CCSK, CDFE
Founder and CEO
CYNIUS Cybertech and Consulting


สัมมนาวันที่สอง (Day Two): วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 (24 November 2021)

TIME
SESSION
09:00-09:45 How Cyber Insurance Plays a Role in Risk Management and Regulatory Compliance
บทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลในการส่งเสริมและยกระดับความพร้อมขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงภัยไซเบอร์ด้วยการประกันภัยความเสียหายจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Insurance)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
09:45-10:15 Don’t let Cyber Attacks Drive You Out of Business in the Digital-First Era
ปกป้ององค์กรให้เข้มแข็งจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคธุรกิจดิจิทัล

ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ
Senior Manager
Systems Engineering Fortinet
10:15-10:45 Networking & Refreshment Break
10:45-12:00 Panel Discussion:
Thailand Cybersecurity Standards for each CII Sectors
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในประเทศไทย
น.อ. อมร ชมเชย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล
ผู้ช่วยเลขาธิการสายเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสมเกียรติ วัฒนาประสบสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างระบบและความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้ดำเนินรายการ
คุณมณีนาถ อ่อนพรรณา

ผู้ประกาศข่าว, Thai PBS
12:00-13:30 Lunch & Networking
Innovation Tech Session
Next Gen Skills in Cybersecurity Session
13:30-14:00 Next-Gen Data Management การเปลี่ยนแปลงของ Data Management ที่จำเป็น เพื่อรองรับกับโลกที่เปลี่ยนไป

คุณสมัชชา โกวิทวงศา
Technical Consultant Manager
Cohesity Thailand
EDR and MDR - the future of endpoint protection EDR และ MDR อนาคตของการป้องกันภัยทางไซเบอร์

คุณสามารถ ศรีวิชัย
Cybersecurity Specialist
Bitdefender (Indochina)
14:00-14:45 The Rise of the Privacy Tech : What Does it Mean for Cybersecurity and Data Protection
เทคโนโลยีความเป็นส่วนตัว หัวใจสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณนันทชัย ศิริพันธ์
Executive Consultant
Rise Consulting
Managing Risk in Digital Transformation
การบริหารความเสี่ยงในการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการวางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร

ดร.กำพล ศรธนะรัตน์
ที่ปรึกษาด้าน digital transformation
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
14:45-15:30 CMMC & Supply Chain Risk - why CMMC matters to global cybersecurity
เหตุใด CMMC จึงมีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

Mr.Dan Houser
CISSP-ISSAP, ISSMP, CSSLP
Security & Identity Strategist - (ISC)2 Director elect.
The Rise of the Thailand Data Protection Profession Standard
กำเนิดมาตรฐานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใหม่ระดับประเทศ อาชีพใหม่ที่ใคร ๆ ก็อยากทำ

คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
15:30-16:00 Networking & Refreshment Break
16:00-16:45 Exploiting Data Provenance to strengthen Cyber Resilience
เสริมแกร่งการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยเทคโนโลยีพิสูจน์ความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูล

คุณปรมินทร์ อินโสม
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
The Data Protection Workforce Shortage and How We Can Combat It
ทำอย่างไรเมื่อ PDPA จะเริ่มบังคับใช้แต่ยังขาดบุคลากรกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสุริยา นาชิน
ผู้บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ลีเกิลเทค จำกัด
16:45-17:30 Data Governance Implementation to defense Triple Extortion Ransomware
Real-world Cyber Attack and Incident Response Case Study


คุณนภัทร อรุณธนา
Deputy CEO Cybertron Co., Ltd.
Modernize the Cybersecurity talent Workforce
การสร้างบุคลากรทางไซเบอร์ที่มีความสามารถสูงด้วยแนวทางรูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกประยุกต์ใช้

ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์


สัมมนาวันที่สาม (Day Three): วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (25 November 2021)

TIME
SESSION
08:30-09:10 The Emerging of New Normal Cybercrime
อาชญากรรมทางไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในโลกแห่งชีวิตวิถีใหม่

พ.ต.ท.พัฒนะ ศุกรสุต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

09:10-09:40 Zero Trust - Going Beyond the Perimeter Secure Access for Workforce, Workload and Workplace

คุณวรนล เวชมณีศรี
Cybersecurity Product Specialist
Cisco System (Thailand) Limited

09:40-10:30 Thailand National Cyber Academy by NCSA: Intensive Cybersecurity Capacity Building Program
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

น.อ. อมร ชมเชย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
10:30-11:00 Networking & Refreshment Break
11:00-11:30 How SOC TEAM can be ahead of hackers and cyber threats
ติดปีกให้ Security Operation Center เพื่อนำหน้าแฮกเกอร์และภัยคุกคามทางไซเบอร์

คุณจักรพันธ์ ตุลยสิทธิ์เสรี
Regional Sales Engineer
CrowdStrike
11:30-12:15 Cybersecurity After COVID-19: 10 Ways to Protect Your Business and Refocus on Resilience
กลยุทธ์และเทคนิคการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในยุคหลัง Covid-19

ดร.นิพนธ์ นาชิน
PCI QSA, PCIP, CISA, CISM, CSSLP, CISSP, CFE, ITIL Expert, CDCP, GMOB, GWAPT, GREM, GICSP
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณธีรยา พงษ์พูล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
12:15-13:45 Lunch & Networking
13:45-14:15 How Thai Business can smoothly follow PDPA by technology
เตรียมความพร้อมให้ภาคภาคธุรกิจปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

คุณคมศักดิ์ ฉิมนุตพาน
Enterprise Cyber Security Manager
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
14:15-14:55 When Windows printing service become a nightmare
Live Show 1: เมื่อช่องโหว่ของ Printer อาจทำให้คุณนอนไม่หลับ

คุณคณิน ศุภสัจญาณกุล
คุณกิตติพงศ์ พูนเต็ม
ACIS Professional Center
14:55-15:30 ZERO IV That will penetrate through your entire domain
Live Show 2: ZERO Logon ภัยเงียบที่สามารถยึดระบบได้ทั้งองค์กร

คุณศรัณย์พงศ์ กิตติวัจน์เมธี
คุณวรกิจ พฤกษ์ธาราธิกูล
ACIS Professional Center
15:30-16:00 Networking & Refreshment Break
16:00-16:40 Attacking Techniques Against Container Environments
Live Show 3: สาธิตเทคนิคการโจมตีบนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้คอนเทนเนอร์

คุณศุภพล ธนะเลิศพันธ์
Senior Cyber Security Specialist
คุณตนุภัทร ชัยนะเลิศวงศ์
Cyber Security Specialist
Incognito Lab Co, Ltd.
16:40-17:20 The art of deceiving multiple interfaces USB cameras - This time, the closer we look the more we may see.
Live Show 4: ก้าวข้ามกลไกของการตรวจจับใบหน้าผ่าน USB camera โดยไม่ต้องใช้ใบหน้า

อ.สันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์
CISSP, CISA, PCI-QSA, GXPN, GWAPT, OSCP, SPSE, CCSK
Founder and CEO
อ.จตุรงค์ เล่งฮ้อ
OSWE, CEH, OSCP
Co-founder & Consulting Manager
Cynius Cybertech and Consulting
อ.ณัชพล บูรพานนท์
CISSP, GPEN, CRTP, OSWP, CEH, CSFPC, SLAE64
Co-founder & Assistant Consulting Director
Cynius Cybertech and Consulting


Co-Host

logo