Loading...
GRAND HALL, Bangkok International Trade & Exhibition Centre
9 - 10 November 2022

Conference Agenda

กำหนดการงานสัมมนา

สัมมนาวันแรก (Day One) : วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 (9 November 2022)

TIME
SESSION
08:30-08:45 CDIC 2022 Welcome Note:
กล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน CDIC2022
Challenging Digital Risk Optimization for Security of Things and Digital Supply Chain

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล
ผู้อำนวยการ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

08:45-09:00 CDIC 2022 Opening Ceremony:
กล่าวเปิดงาน CDIC2022

Technology, Platform and Workforce - Critical Factors for Cybersecurity and PDPA towards Digital Agility and Capability
เทคโนโลยี แพล็ตฟอร์ม และบุคลากร ปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการ ภัยคุกคามไซเบอร์และการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สู่การยกระดับขีดความสามารถยุทธศาสตร์

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

09:00-09:25 Keynote Address:
The Presence and Future of PDPA Implementation in Thailand
ก้าวสำคัญในปัจจุบันและอนาคตสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

09:25-09:45 Keynote Address:
The Mission Forward: THNCA Cybersecurity Professional Capacity Building Strategy on Mandated Cybersecurity Laws
พันธกิจด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศสู่มืออาชีพระดับสากล

พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

09:45-10:30 Keynote Address:
Update on The Top Cybersecurity & Privacy Threats and Trends for 2023
Latest Predictions You Should Know
Behind the Scenes “The Cyber Mindset”
From a VUCA World to a BANI World; Are You Ready?
How your Organization can Prepare?
แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวในปี 2566
คำทำนายอนาคตที่คุณจำเป็นต้องรู้
เจาะลึกกลลวงยุคไซเบอร์
โลกแห่งความไม่แน่นอน องค์กรควรเตรียมตัวอย่างไร

อ.ปริญญา หอมเอนก
CISSP, CSSLP, SSCP, CFE, CBCI, CDPSE, CASP, ITIL V3 Expert, ISMS Lead Auditor
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

10:30-11:00 Networking & Refreshment Break
11:00-11:30 Cyber Resilience by GSMA 5G Cybersecurity Knowledge Base
ความสามารถในการรับมือภัยไซเบอร์ด้วยฐานความรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยี 5G

คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์
GDPR-CEPAS, CISSP, CSSLP, CISA, CISM, SSCP, CDPSE, CEH, ECSA, ISO27001, MIT, Harvard certificate
Thailand CSPO (Country Cyber Security & Privacy Officer)
Huawei Technologies Co., Ltd.

11:30-12:00 Know your Enemy! (Cyber Threat Actors), Key to Stop Breaches
รู้เขารู้เรา! เรียนรู้จากพฤติกรรมของแฮกเกอร์ กุญแจสำคัญเพื่อหยุดยั้งการโดนเจาะ จากอาชญากรรมทางไซเบอร

คุณจักรพันธ์ ตุลยสิทธิ์เสรี
Regional Sales Engineer, CrowdStrike

12:00-13:30 Lunch & Networking
Digital Management Session (DS) Technology Management Session (TS) Innovation Tech Session (IS)
13:30-14:00 Enabling Zero Trust: 2 Sides of the PAM Coin
การจัดการความปลอดภัยตามแนวคิด Zero Trust ด้วยมุมมองสองด้านของเหรียญกับการจัดการสิทธิการใช้งาน

Mr.Nigel Tan
APAC Director, Delinea
Secure Hybrid Work with Zero Trust
การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยตามสถาปัตยกรรม Zero Trust สำหรับการทำงานแบบไฮบริด

คุณณัฐวัชร อภิเอกปฐม
Enterprise Cyber Security Manager
AIS Business
The Power of AI in Optimizing Security Services,Risk Management and Privacy Protection
พลังแห่งเอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ ด้านความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง และการปกป้องความเป็นส่วนตัว

Mr.Horatiu Bandoiu
Global Emerging Markets Channel Marketing Manager, Bitdefender

14:00-14:45 PDPA Enforcement, Compliance and Complaints
ข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการและการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

The Current Thailand Cybercrime Situations and Statistics with Investigations and Digital Forensics
สถานการณ์และสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ การตรวจสอบวิเคราะห์ และการแกะรอยหลักฐานดิจิทัล

พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน
ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ตอท.)
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)

Workable Solutions: Technology, Tools and Platforms for PDPA Compliance
เทคโนโลยี เครื่องมือ และแพล็ตฟอร์ม เลือกอย่างไรเพื่อนำมาใช้ได้ผลสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดร.จริญญา จันทร์ปาน
Executive Assistant to CEO
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

14:45-15:30 How to Legitimately Comply with Mandated Cybersecurity Act, Personal Data Protection Act and their Secondary Laws
ปรับตัวอย่างไร เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายลำดับรองของกฎหมาย การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ.ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.)

Looking beyond "Digital Transformation Lessons Learned and Data-Driven Experience" and the Future
ส่องปัจจุบัน .. ถอดบทเรียนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและประสบการณ์ การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล... สู่อนาคต สำหรับองค์กรดิจิทัล


รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data, Cloud Technology, AI, Digital Transformation, Cybersecurity

Fake it till it Becomes Real - The Future of Cybersecurity in the Coming Reality of Web3 and the Metaverse
ความเป็นจริงในอนาคตของความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Web3 และ Metaverse

Mr.Arthur Keleti
Founder of ITBN, Cyber-secret Futurist,
Founder of the Voluntary Cyberdefence Collaboration

15:30-16:00 Networking & Refreshment Break
16:00-16:45 Hack yourself before Hackers do with Breach and Attack Simulation
วิธีทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการจำลองการโจมตีและหาช่องโหว่ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

คุณภัทร ประทุมเมือง
System Engineer
Keysight Technologies

The Next Disruption: Security Beyond the Perimeter and Endpoint
จุดเปลี่ยนถัดไป ความสำคัญของความปลอดภัยที่มากกว่าการ Perimeter และ Endpoint

คุณศุภณัฐ ศุภวโรดม
Cyber Security Solutions Engineer
VMware (Thailand)

TRUSTED THIRD-PARTY RISK MANAGEMENT: Security Ratings. A Strategic Model to Transform the way you Manage, Report, and Communicate about Cyber Risk
การบริหารจัดการความเสี่ยงผู้ให้บริการ ด้วยการประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัย กับกลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ การรายงานและการสื่อสารความเสี่ยงด้านไซเบอร์

Mr.Han Yang Lau
Senior Customer Success Manager, APAC

SecurityScorecard
16:45-17:30 How to Implement the NIST Framework to Prepare your Organization for a Ransomware Attack
การนำกรอบการดำเนินงาน NIST Cybersecurity Framework มาประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจากภัยการโจมตีของแรนซัมแวร์


อ.ปริญญา หอมเอนก
CISSP, CSSLP, SSCP, CFE, CBCI, CDPSE, CASP, ITIL V3 Expert, ISMS Lead Auditor
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

Overcoming the Pitfalls of Digital Transformation
ก้าวข้ามปัญหาในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานกรรมการกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

Initial Access Broker - The Phantom Menace
ภัยคุกคามที่นำมาซึ่งภัยคุกคามอื่นๆ พร้อมแชร์ประสบการณ์จากการทำ Digital Forensics และ Incident Response ข้อควรระวังและการรับมือ

อ.สันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์
CISSP, CISA, PCI-QSA, GXPN, GWAPT, OSCP, SPSE, CCSK
Founder and CEO
Cynius Cybertech and Consulting

สัมมนาวันที่สอง (Day Two): วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (10 November 2022)

TIME SESSION
Digital Management Session (DS) Technology Management Session (TS) Innovation Tech Session (IS)
09:15-10:00 Transitioning New 2022 Edition of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 with New Version of Information Security Controls
แนวทางดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับใหม่และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ปี 2022 ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27002

อ.ปาริชาต กุลรุจิภัทร
Consulting Director
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

Execute Cybersecurity Incident Response Plan for CII in Complying with Directive Cybersecurity Act
การจัดทำและดำเนินการแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (CSIRP) อย่างไรให้สอดคล้องกับประมวลแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อ.ชนม์วรรธน์ งามเลิศประเสริฐ
Senior Consulting Manager
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

The DeepWeb/DarkWeb Threat Hunting with Darktracer
การไล่ล่าภัยคุกคาม DeepWeb/DarkWeb ด้วย Darktracer

Mr.Louis Hur
CEO & Founder, NSHC Story, Singapore
CEO, DEL Inc, Singapore
10:00-10:30 A CISO’s Guide: Protecting Access to Sensitive Corporate Applications and Data in 2022
แนวทางสำหรับ CISO: การปกป้องการเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลสำคัญขององค์กรในปี 2022

Mr.Tal Zamir
Chief Technology Officer, Perception Point

How "Access Management" can simplify Data Protection Laws
การดำเนินมาตรการด้านควบคุมการเข้าถึง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลำ

Ms.Dilara OZDEMIR
Assistant Manager / Global Business Development
NETAND Co., Ltd.

DNS-Layer Security is the First Line of Defense
สร้างแนวป้องกันของระบบให้ปลอดภัยด้วย DNS Layer Security

คุณณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์
Senior Solution Achitecture : SEA
Infoblox

10:30-11:00 Networking & Refreshment Break
11:00-11:30 Adopting a New Data Protection Strategy in Today's Hybrid Working Environment
กลยุทธ์ใหม่สำหรับการปกป้องข้อมูลในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่

คุณอลงกฏ วงษ์แหยม
CISSP, CISA, CISM, CDPSE, CCSK, RHCA, VCP, LPIC
Senior Solutions Consultant
Forcepoint Thailand, Indochina

11:30-12:00 The Convergence of Networks and Security for Evolving Infrastructures
การบรรจบของเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัย สำหรับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบครบวงจร

ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ
Senior Manager, Systems Engineering
Fortinet

12:00-13:30 Lunch & Networking
13:30-14:25 Panel Discussion: ช่วงเสวนา
The Current PDPA Landscape and Practical Viewpoint in Thailand
ภาพรวมผลการใช้บังคับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมุมมองเชิงปฏิบัติในประเทศไทย

ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์
เลขาธิการคณะกรรมการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดร.อธิป อัศวานันท์
ผู้อำนวยการ
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)
คุณสุทธิชัย หยุ่น
ผู้ดำเนินรายการข่าว นักหนังสือพิมพ์และอดีตบรรณาธิการอำนวยการ เครือเนชั่น
อ.ปริญญา หอมเอนก
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
ดำเนินรายการโดย
ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ (เอิ้น)
พิธีกรและผู้ผลิตรายการ ไอที24ชั่วโมง (iT24Hrs) ช่อง 9MCOT HD,
รายการ Digital Thailand ทางช่อง 33 (ช่อง 3 HD)
14:25-15:20 Panel Discussion: ช่วงเสวนา
The Current Cybersecurity Act Landscape and Practical Viewpoint in Thailand
ภาพรวมผลการใช้บังคับกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และมุมมองเชิงปฏิบัติในประเทศไทย

พลอากาศตรี อมร ชมเชย
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
Chief Information Security Officer
บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)
ประธานกรรมการ TB-CERT
คุณนภดล รัตนวราหะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายดิจิทัลเทคโนโลยีองค์กร
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
อ.ปริญญา หอมเอนก
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด
ดำเนินรายการโดย
ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ (เอิ้น)
พิธีกรและผู้ผลิตรายการ ไอที24ชั่วโมง (iT24Hrs) ช่อง 9MCOT HD,
รายการ Digital Thailand ทางช่อง 33 (ช่อง 3 HD)
15:20-15:50 Networking & Refreshment Break
15:50-16:15 Live Show #1
R.I.P. With Your Gap, Grab A Seat to See Us Hack via Cyber W.A.R.
สู่ขิตแน่ถ้าปล่อยช่องโหว่เพ่นพ่าน Hack กันเห็นๆ ผ่าน Cyber W.A.R.

คุณนภัทร อรุณธนา
CEO, Cybertron Co., Ltd. และทีมเทคนิค Cyber Range CTF

16:15-16:40 Live Show #2
The Weakness of Smart Locks IoT Can Control your Door
จุดอ่อนของเทคโนโลยี smart locks ที่สามารถควบคุมประตูของคุณ

Sideloading Always Comes with Risks
Sideload เรื่องใกล้ตัวที่มาพร้อมกับความอันตราย

อ.วัชระ จึงมงคลสวัสดิ์
Senior Cybersecurity Counselor
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณชินดนัย กลับทุ่ง
Consultant
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณธนากร บุญเต็ม
Consultant
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณจันทิมา ภักดีพันธ์
Consultant
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
คุณศรัณย์พงศ์ กิตติวัจน์เมธี
Consultant
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
16:40-17:05 Live Show #3
You only have One Voice, Guard it with your Life
สาธิตเทคนิคการปลอมแปลงเสียงโดยใช้ AI แบบ Real-Time

อ.สันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์
CISSP, CISA, PCI-QSA, GXPN, GWAPT, OSCP, SPSE, CCSK
Founder and CEO
Cynius Cybertech and Consulting

17:05-17:30 Live Show #4
Discovering Zero-Day Exploitation for Software and Platform
วิธีการหาช่องโหว่จากซอฟต์แวร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

อ.วัชรพล วงศ์อภัย
CISSP, SANS GCIH and GCFA, SSCP, CEHv8, ECSA, Pentest+, Security+, MCT
CEO and Founder
SOSECURE Co., Ltd.

17:30 End of Conference & Lucky Draw

วีดีโอสัมภาษณ์ วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC

CDIC2020 สัมภาษณ์คุณสุวิภา วรรณสาธพ


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย


CDIC2020 สัมภาษณ์รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร


CDIC2020 สัมภาษณ์อ.ปริญญา หอมเอนก


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณภัสสร พรทิพย์ (Software Park Thailand - Booth S02)


CDIC2020 สัมภาษณ์คุณสราวุธ สุดสวาท (Bangkok Systems)


CDIC2020 สัมภาษณ์ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ (Fortinet)


CDIC2020 สัมภาษณ์ผศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง