Registration

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

   

MW-01

IT-GRC Implementation Concepts in Practice for Digital Technology Enablers

ราคา 3,400.-

MW-02

Risk management for Data Security

ราคา 3,400.-

MW-03

Risk management for Data Privacy

ราคา 3,400.-

MW-04

IT Governance with ISO/IEC 38500 and COBIT 2019

ราคา 3,400.-

MW-05

Building Strong Culture of Cybersecurity

ราคา 3,400.-

MW-06

Data Governance and Data Management Framework for Digital Governance

ราคา 6,800.-

MW-07

Information Security Risk Management for Information Security Management and Digital Technology

ราคา 3,400.-

MW-08

Incident Management, and Business Continuity Management for Digital Technology

ราคา 3,400.-

MW-09

Lesson Learned and Practical Compliance Guide for PDPA Lawful Basis and Data Protection

ราคา 3,400.-

MW-10

Comply with PDPA Using ISO/IEC 27701

ราคา 3,400.-

MW-11

Practical Compliance Guide: Code of Practices for CII Cybersecurity Incident Response

ราคา 3,400.-

MW-12

Practical Compliance Guide: CII Cybersecurity Framework and Implementation

ราคา 3,400.-

MW-13

Practical Compliance Guide: CII Cyber Resilience Hands-on

ราคา 3,400.-

MW-14

Digital Laws, Cybersecurity Act, Personal Data Protection Act and GDPR Update

ราคา 3,400.-

MW-15

IT General Controls Audit

ราคา 6,800.-

TW-01

AWS Security

ราคา 15,900.-

TW-02

Azure Security

ราคา 15,900.-

TW-03

Artificial Intelligence for Cyber Security

ราคา 4,900.-

TW-04

Threat Modeling Workshop

ราคา 4,900.-

TW-05

Adaptive Network-based Infrastructure Attack

ราคา 15,900.-

TW-06

Wireless Hacking and Security Assessment

ราคา 9,800.-

TW-07

How to build high effective Purple Team

ราคา 9,800.-

TW-08

Basic Web Application Penetration Testing

ราคา 15,900.-

TW-09

All-In-One Cybersecurity

ราคา 15,900.-

TW-10

Cyber Attack Incident Responder for Technical

ราคา 15,900.-

TW-11

How to be a Cyber Threat Hunter

ราคา 15,900.-

TW-12

Big Data Architecture and Analytics Platform

ราคา 9,800.-

TW-13

Big Data Analytics using TensorFlow

ราคา 9,800.-

TW-14

Machine Learning using Power BI

ราคา 9,800.-

TW-15

Cyber Security Forensics & Investigation / Cyber Crime Investigations and Incident Response

ราคา 4,900.-

TW-16

Fraud Detection using Machine Learning

ราคา 4,900.-

SW-01

How to Securing RESTful API

ราคา 4,900.-

SW-02

Understanding DevSecOps Foundations

ราคา 4,900.-

SW-03

Security Requirement

ราคา 4,900.-

SW-04

Agile Application Security

ราคา 4,900.-

SW-05

How to Secure your Container

ราคา 9,800.-

SW-06

Automated Security Testing

ราคา 15,900.-

SW-07

Effective Application Logging

ราคา 9,800.-

SW-08

Transforming to Secure Software Developer

ราคา 4,900.-

SW-09

Secure Coding Practice and Tools

ราคา 9,800.-

SW-10

Microservice Architecture

ราคา 15,900.-

SW-11

Big Data Analytics as a Service for Developers

ราคา 9,800.-

SW-12

Machine Learning for Big Data Developers

ราคา 9,800.-
เงื่อนไขกรณีเปลี่ยนหลักสูตร/ เปลี่ยนผู้เข้างานสัมมนา/ ขอเลื่อนเวลาการจัดงานสัมมนา/ คืนเงิน :-
- กรณีผู้จัดงานไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้:
    ลูกค้าสามารถเลือกหลักสูตรใหม่ในราคาเท่ากัน หรือคืนเงินกรณีให้ผู้เข้าร่วมอบรม 100% ภายใน 30 วัน
- กรณีลูกค้าไม่สามารถเข้าอบรมได้:
    ลูกค้าสามารถส่งบุคลากรท่านอื่นมาแทน หรือขอเปลี่ยนหลักสูตรอื่น ๆ ที่ราคาเท่ากัน แต่จะสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าอบรมหากลูกค้าต้องการยกเลิกหลักสูตรเอง หรือกรณีที่ลูกค้าขอเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรที่มูลค่าต่ำกว่าหลักสูตรเดิม

Co-Host

logo