Loading...
EN TH

Conference Agenda

สัมมนาวันแรก

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

08:30-08:40
speakers-image

กล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน CDIC 2023
ธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัล และความเชื่อมั่นดิจิทัล: ความท้าทายและโอกาส

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านอุทยานวิทยาศาสตร์

08:40-08:50
speakers-image

ประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ CDIC 2023
วาระแห่งชาติ การสร้างคุณค่าและระบบนิเวศน์ด้านดิจิทัล สู่ความยั่งยืนในมิติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณประเสริฐ จันทรรวงทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

08:50-09:15
speakers-image

Keynote Address:
ยกระดับทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยองค์ความรู้ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี + กฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (update) และแนวทางปฏิบัติ

พลอากาศตรี อมร ชมเชย

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

09:15-09:40
speakers-image

Keynote Address:
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายลำดับรอง PDPA และมาตรการเชิงเทคนิคในการสร้างความเชื่อมั่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลสำหรับองค์กรดิจิทัล + กฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA update) และแนวทางปฏิบัติ

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

09:40-10:30
speakers-image

Keynote Address:
แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และภัยคุกคามความเป็นส่วนตัวในปี 2567 กับโมเดล Digital Trust & Implementation Roadmap

  • Updating Top Cybersecurity & Privacy Threats and Trends for 2024 and Beyond
  • DigiTrust Model : Digital Trust Foundational Concepts; Digital Risk, Digital Privacy, Digital Security, Digital Resilience with Data Governance and Data Resilience for Digital Value
  • Digital Trust Initiative and Roadmap
  • Essentials of Global Digital Compact (GDC) and Sustainable Development Goals (SDGs) for Digital Technology and Security
  • New Perspectives on Cyber value-at-risk and Threat Intelligence
  • Gray-Zone Challenges in Cyber Operation
  • Technological and Sociological Paradigm Shift in Digitalization and Digital Interactions
  • The Future of Digital Security and Cyber Immunity System

อ.ปริญญา หอมเอนก

CISSP, CSSLP, SSCP, CFE, CBCI, CASP, ITIL V3 Expert, ISMS Lead Auditor
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

10:30-11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:00-11:30
speakers-image

ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานในดิจิทัลยุคใหม่

คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์

GDPR-CEPAS, FIP, CIPM, CIPP/E, CISSP, CSSLP, CISA, CISM, SSCP, CDPSE, CEH, ECSA, ISO27001, MIT, Harvard certificate
ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

11:30-12:00
speakers-image

การใช้ความมั่นคงปลอดภัยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดิจิทัลด้วยแนวคิด Zero Trust

ดร.ธัชพล โปษยานนท์

ผู้อำนวยการ
บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน

12:00-13:30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

Digital Management Session (DS)

13:30-14:00
speakers-image

เช็คความพร้อมและความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหล รวมถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรในประเทศไทย

คุณณัฐพล เทพเฉลิม

Country Manager (Thailand)
Imperva

14:00-14:45
speakers-image

แนวปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสู่องค์กรดิจิทัล

ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม

ผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14:45-15:30
speakers-image

ฝ่าวงกตกฎเกณฑ์ข้อบังคับ: กลยุทธ์ในการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เพิ่มขึ้นในหลากหลายมิติ

คุณเอกกร รัตนเอกกวิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

Technology Management Session (TS)

13:30-14:00
speakers-image
speakers-image

แนวโน้มและรูปแบบการสืบสวนอาชญากรรมทางดิจิทัล

Mr.Don Lim

Director
Bounga Informatics Pte Ltd

คุณณัฐพงษ์ ลิ้มแดงสกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
บริษัท ไซเบอร์ฟอเรนสิค แอนด์ อินเวสทิเกชั่น จำกัด

14:00-14:45
speakers-image

เสริมสร้างจุดแข็งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สู่โลกดิจิทัลแห่งอนาคต ระบบนิเวศน์ และทักษะความรู้

ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน

ประธานคณะอนุกรรมการกำกับด้านยุทธศาสตร์และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

14:45-15:30
speakers-image

แพลตฟอร์มและแนวปฏิบัติสำหรับกรอบธรรมาภิบาลของข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลสู่องค์กรดิจิทัล

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Innovation Tech Session (IS)

13:30-14:00
speakers-image

มาตรฐานใหม่ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ : บูรณาการอย่างไร้จุดบอดสำหรับการตรวจจับพฤติกรรมและตอบสนองกับการใช้งานอุปกรณ์ การป้องกันเครือข่าย การเจาะลึกข้อมูลเครือข่ายสื่อสาร และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

Mr.Michal Dominik

Managing Director
Bitdefender Indochina

14:00-14:45
speakers-image

สร้างเสริมความตระหนักรู้ทางด้าน Cybersecurity ให้กับบุคลากรในองค์กรด้วยโปรแกรม CAAP

Mr.Freddy Tan

MSc, CISSP, FAiSP, AVIP, FSCS
Managing Director, EPIC Cybersecurity
Co-opted Committee Member, Association of Information Security Professionals (AISP)

14:45-15:30
speakers-image

ก้าวล้ำสู่การบริหารจัดการข่าวกรองทางสังคมออนไลน์และการดําเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร

อ.ปรเมศร์ เพียรสกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเทลลิเจนท์ ดาต้า อนาไลติค จำกัด

Smart Session (SS)

13:30-14:00
speakers-image

ทำไมองค์กรขนาดใหญ่ลงทุนกับ Cybersecurity ไปเยอะ แต่ยังถูก hack? มาร่วมกันค้นหาสาเหตุและแนวทางในการลงทุนกับ Cybersecurity อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายน้อยได้มากทำอย่างไร

คุณนพ ภูมิไธสง

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มายาเซเว่น จำกัด

14:00-14:45
speakers-image

พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยทักษะสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล และแพลตฟอร์มระบบพัฒนากำลังคนของประเทศ

คุณจุลลดา มีจุล

ผู้อำนวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

14:45-15:30
speakers-image

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

Dr.Kawin Boonyapredee

CISSP, CRISC, GPEN, CEH, CCSK, CCNP, CCDP, CCSA, MCSE
Co-Founder and Advisory Board, Singaporean CIO Network (SCION)
Cyber Risk Subcommittee, Singapore FinTech Association (SFA)

15:30-16:00

พักรับประทานอาหารว่าง

Digital Management Session (DS)

16:00-16:45
speakers-image

การประยุกต์ใช้กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านดิจิทัลในเชิงปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เวอร์ชันใหม่ สำหรับมารตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัว

คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย)

16:45-17:30
speakers-image

แนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจัทัล ด้วยการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดี

คุณศินีนาถ ศิลา

รองผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Technology Management Session (TS)

16:00-16:45
speakers-image

ประเด็นด้านเทคโนโลยีและกฎข้อบังคับสำหรับธนาคารดิจิทัลยุคใหม่ในการจัดการข้อมูลลูกค้าและการดำเนินการ Open Banking

คุณณพงศ์ธวัช โพธิกิจ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

16:45-17:30
speakers-image

ความท้าทายของ AI กับการคุกคามบน Digital Trust

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

ที่ปรึกษาดิจิทัลอาวุโส สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

Innovation Tech Session (IS)

16:00-16:45
speakers-image

ปรากฎการณ์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผลกระทบ และกรอบการควบคุมในการใช้ ChatGPT, Generative AI, Prompt Engineering

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data, Cloud Technology, AI, Digital Transformation, Cybersecurity

16:45-17:30
speakers-image

สิ่งที่ควรรู้กับแนวทางปฎิบัติของกรอบทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีในการบริหารจัดการ AI ในองค์กร

Mr.Sam Goh

Chief Information Security Officer
DataX

Smart Session (SS)

16:00-16:45
speakers-image

สภาวะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริง และแหล่งที่มาในยุค AI

Mr. Arthur Keleti

Cyber-Secret Futurist, Founder of ITBN, Book Author, Cybersecurity and AI Strategist

16:45-17:30
speakers-image

จุดจบของสูตรสำเร็จโซลูชั่น : ติดปีกระบบคลาวด์เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านความมั่นคงปลอดภัย

Mr.Dan Houser

CISSP-ISSAP, ISSMP, CCSP, CSSLP
Security & Identity Strategist | Board of Directors, (ISC)2, Treasurer | Audit Committee Chair | Security Advisory Group Manager | Avanade, an Accenture & Microsoft Company | Author

สัมมนาวันที่สอง

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Digital Management Session (DS)

08:45-09:30
speakers-image

โมเดลแนวคิดพื้นฐานดิจิทรัสต์ พร้อมกับการดำเนินการด้านความเสี่ยงดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยและข้อมูลความเป็นส่วนตัว สู่คุณค่าดิจิทัลและความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล

อ.ปริญญา หอมเอนก

CISSP, CSSLP, SSCP, CFE, CBCI, CASP, ITIL V3 Expert, ISMS Lead Auditor
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

09:30-10:00
speakers-image

ปรับปรุง SecOps ให้ทันสมัย: ควบคุม AI ด้วย Elastic Secruity

คุณพีรพัฒน์ ปั้นปรีชา

Thailand Country Lead Principal Solution Architect
Elastic

10:00-10:30
speakers-image

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (หรือ PII data) เริ่มต้นด้วยการทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บไว้ที่ไหนในองค์กรและใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น

คุณเสฎฐวุฒิ เหล่าอาภรณ์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
วาโรนิส

Technology Management Session (TS)

08:45-09:30
speakers-image

มุมมองด้านมาตรฐานความปลอดภัยของบัตรชำระเงิน และแนวทางดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐานเวอร์ชั่นล่าสุด

อ.อนันต์ โซนี่

QSA, CISSP, CISA
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษา
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

09:30-10:00
speakers-image

ชำแหละเหตุละเมิดความปลอดภัย เรียนรู้วิธีปกป้ององค์กรอย่างเป็นระบบ

Mr.Han Yang Lau

Manager, Solutions Architects APAC
SecurityScorecard

10:00-10:30
speakers-image

การพิจารณาเลือกโซลูชั่นจัดการความยืดหยุ่นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กร

คุณสาธิต ชัยวิวัฒน์ตระกูล

Technical Director
Nextwave (Thailand) Co., Ltd.

Innovation Tech Session (IS)

08:45-09:30
speakers-image

แฉกลโกงแก๊งค์มิจฉาชีพออนไลน์ไซเบอร์ล่าสุดที่ควรรู้ กับแนวทางดำเนินการตามกฎหมายฉบับใหม่ด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน

รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)

09:30-10:00
speakers-image

เทคโนโลยี RegTech PDPA Platform และ Ecosystem ในยุคแห่ง AI

คุณวันพิชิต ชินตระกูลชัย

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

10:00-10:30
speakers-image

โซลูชั่นการใช้หลักการให้สิทธิเท่าที่จำเป็นเพื่อลดช่องทางการโจมตีทางไซเบอร์

คุณพงษ์ศักดิ์ ทองประหยัด

วิศวกรระบบ | ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
บริษัท เวสท์คอน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Smart Session (SS)

08:45-09:30
speakers-image

การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคนทำงานในยุคแห่งอนาคต

ดร.อธิป อัศวานันท์

ผู้อำนวยการ
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (DCT)

09:30-10:00
speakers-image

ยกระดับ NetOps และ SecOps; การรักษาความปลอดภัย DNS ในการป้องกันทางไซเบอร์

คุณณัฐพงษ์ ฟองสินธุ์

Senior Solution Achitecture : SEA
Infoblox

10:00-10:30
speakers-image

ขั้นสุดของบูรณาการด้านการจัดการระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัยด้วยสถาปัตยกรรม Zero Trust

ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ

Senior Manager Systems Engineering
Fortinet

10:30-11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:00-11:30
speakers-image

หยุดการรั่วไหลของข้อมูลครั้งถัดไป : ด้วยแพลตฟอร์มทรงพลัง ซึ่งรวมแพลตฟอร์มขั้นสูงและนำ AI มาใช้

คุณจักรพันธ์ ตุลยสิทธิ์เสรี

Regional Sales Engineer
CrowdStrike

11:30-12:00
speakers-image

เสริมแกร่งต้านภัยไซเบอร์ด้วยมาตรฐานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่สำหรับบริการทางการเงิน

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์

ผู้จัดการบริหารความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT)

12:00-13:30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30-14:00
speakers-image

ถูกจับเป็นตัวประกันโดย Ransomware? จัดการเชิงรุกด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียว

คุณอัมรินทร์ เงากระจ่าง

Cybersecurity Sales Specialist
VMware Carbon Black

14:00-15:30
speakers-image
speakers-image
speakers-image
speakers-image
speakers-image
speakers-image
speakers-image

มุมมองของหน่วยงานกำกับดูแล บทบาทและกรณีศึกษาสำหรับองค์กรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและกฎเกณฑ์ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
.. กฎหมายลำดับรองและประกาศที่เกี่ยวข้อง การใช้บังคับ ข้อกังวลและความคาดหวัง สำหรับองค์กรภายใต้กำกับในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

พลอากาศตรี อมร ชมเชย

เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล

ผู้ช่วยเลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ดร.ณรงค์ศักดิ์ สุขมา

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (CISO)
กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) รองประธานกรรมการ TB-CERT

อ.ปริญญา หอมเอนก
Moderator

CISSP, CSSLP, SSCP, CFE, CBCI, CASP, ITIL V3 Expert, ISMS Lead Auditor
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด

15:30-16:00

พักรับประทานอาหารว่าง

16:00-16:20
speakers-image

การแฮ็กอุปกรณ์ IoT เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการรับมือ

คุณธรรศ แสงสมเรือง

นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
บริษัท มายาเซเว่น จำกัด

16:20-16:40
speakers-image

วิธีการใช้ AI เพื่อสร้างความปลอดภัยในธุรกิจอย่างมืออาชีพ

Mr.Zoltan Matanyi

IT Strategist, CIO at AsiaHabit Digital Co., Ltd.
Brainforce International (Thailand) Co., Ltd.

16:40-17:00
speakers-image

เปิดโปงเทคนิคการโจมตีในรูปแบบมัลแวร์บนสมาร์ตโฟนขั้นสูง และการสอดแนมข้อมูลระดับ Pegasus Spyware

อ.วัชรพล วงศ์อภัย

CISSP, SANS, GCIH, GCFA, SSCP, CEHv8, ECSA, Pentest+, Security+, MCT
Founder and CEO
SOSECURE Co., Ltd.

17:00-17:20
speakers-image

สาธิตการโจมตีระบบแบบทิ้งร่องรอยไว้น้อยที่สุด พร้อมทั้งผลกระทบต่อการตรวจจับและการเตรียมความพร้อมในการตอบสนอง

อ.สันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์

CISSP, CISA, PCI-QSA, GXPN, GWAPT, OSCP, SPSE, CCSK
Founder and CEO
Cynius Cybertech and Consulting

17:20-17:40
speakers-image

เมื่อแมวดำโจมตีเว็บไซต์ จะ Faceoff กลับมาหล่อเหมือนเดิมได้อย่างไรใน 5 นาที

คุณนภัทร อรุณธนา

CEO
Cybertron Co., Ltd. และทีมเทคนิค Cyber Range CTF

17:40-18:00
speakers-image
speakers-image

แฉลากไส้โจรกรรมไซเบอร์ เครื่องจำลองสถานีฐานสวมรอยส่งสัญญาณ SMS ปลอม

คุณธนากร บุญเต็ม

CEH, CC, eWPT, eCPPTv2
Consultant
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณสหพล กาญจโนทัย

CEH
Associate Consultant
บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

18:00

พิธีปิดและจับฉลากของรางวัล


วีดีโอสัมภาษณ์ วิทยากร ผู้สนับสนุน และผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาใน CDIC

CDIC2022 สัมภาษณ์ ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์


CDIC2022 สัมภาษณ์ พลอากาศตรี อมร ชมเชย


CDIC2022 Interview Mr. Satoshi DEGUCHI


CDIC2022 สัมภาษณ์อ.ปริญญา หอมเอนก


CDIC2022 สัมภาษณ์คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ (Huawei Technologies Co., Ltd.)


CDIC2022 สัมภาษณ์คุณจักรพันธ์ ตุลยสิทธิ์เสรี (Crowdstrike)


CDIC2022 สัมภาษณ์ คุณอลงกฏ วงษ์แหยม (Forcepoint Thailand)


CDIC2022 สัมภาษณ์ ดร.รัฐิติ์พงษ์ พุทธเจริญ (Fortinet)